OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Z oferty Klubu, mogą korzystać osoby, pełnoletnie, młodzież oraz dzieci  (w przypadku osób poniżej 18-ego roku życia niezbędne jest posiadanie pisemnej zgody prawych opiekunów).
 2. Klient chcąc uczestniczyć w zajęciach ma obowiązek, wnieść opłatę za jednorazowe wejście, posiadać ważny Karnet, lub okazać Kartę Lojalnościową (Benefit, Fit Profit, OkSystem itp...).
 3. Karnet jest ważny w terminie i na zajęcia w nim określone. Karnety, które straciły ważność nie będą honorowane. Ceny karnetów i wejść jednorazowych reguluje aktualny Cennik.
 4. Na zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc.
 5. Nieobecność na zajęciach można zgłosić do godz. 16.00, w przeciwnym razie, zarezerwowane miejsce traktujemy jako wykorzystane, co wiąże się ze skasowaniem jednorazowego wejścia na karnecie, a w przypadku klientów korzystających z Kart Lojalnościowych,   skutkuje zapłatą kwoty jednorazowego wejścia.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć w czasie ważnego karnetu, Strefa Fit dokona zwrotu dokonanej wpłaty pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły się do momentu zgłoszenia rezygnacji, liczonych w cenie zajęć jednorazowych.
 7. Klient podpisując regulamin, potwierdza że nie ma przeciwwskazań natury zdrowotnej do korzystania z usług oferowanych przez Klub i podejmuje aktywność fizyczną na własną odpowiedzialność.
 8. Opłaty za korzystanie z zajęć nie obejmują ubezpieczenia NNW.
 9. Klub zastrzega sobie zmianę harmonogramu zajęć lub osoby instruktora, a także prawo do zawieszenia oferowanych usług, w tym odwoływania zajęć np. w przypadku niskiej frekwencji.
 10. Klient wyraża zgodę na nieodwołalne, i nieodpłatne, wykorzystanie swojego wizerunku (sesje zdjęciowe, filmy video itp. - w których wziął udział), na stronach internetowych, w celach promocyjnych.
 11. W przypadku utraty Karnetu, zostanie wydany duplikat, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 5 PLN.
 12. Rachunki wystawiane są tylko na żądanie, zgłoszone w momencie zakupu Karnetu.
 13. Klub, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do programu ćwiczeń, poleceń i wskazówek instruktorów, zwłaszcza w przypadku spóźnienia.
 14. Przedmioty wartościowe na czas trwania zajęć, Klient może zabrać do sali ćwiczeń, gdyż Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy.
 15. Klient zobowiązany jest posiadać obuwie sportowe oraz ręcznik, w przeciwnym razie nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 

Klient wraz z podpisaniem niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się tym samym do jego przestrzegania.

Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy korzystają z jednorazowego zaproszenia oraz jednorazowej wejściówki.